- Redovisningsbyrå verksam i Gustavsberg i Värmdö
Ingarö Kontorstjänst AB
Odelbergs Väg 9
134 40 Gustavsberg
Tel: 08-570 300 99
Fax: 08-570 300 89

Månadens ord

2019 01 28

Kontrolluppgifter

Nu kommer vi att sända in KU till skatteverket för alla de överlåtelser som skett under året. Obeservera att ni själva redan under året erhöll denna information.
Självklart kommer även KU till Dig som erhållit arvode eller lön från Din förening.

Vad betyder redovisning i K2 alt. K3

Inte lätt att förstå för oss vanligt boende medlemmar. Här nedan förklaras en del om varför 90% av alla föreningar nu redovisar enligt K2 regel och det innebär i stort att alla underhålls arbeten redovisas direkt som kostnad det år arbetet utförs.

Alltså att föreningar nu redovisar underskott ganska ofta.

Som väntat utgör komponentavskrivningar huvudre­geln enligt K3. ”Förväntas skillnaden i förbrukning­en av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter vara väsentlig, ska tillgången delas upp på dessa.” För t ex en fastighet innebär det att byggnaden delas upp i betydande komponenter som stomme, stammar, fasad,tak m m och att av­skrivning sker efter nyttjandeperioden för respektive komponent. Reglerna är tvingande fr o m 2014. Det bokförda värdet för en byggnad ska vid övergången till de nya reglerna delas upp i "betydande komponenter", med väsentligt olika nyttjandeperioder.

Lägenhetsnummer

Vid förfrågningar av banker, bostadsrättsföreningar etc är det alltså det GAMLA
numret som är det ledande. Det lägenhetsnummer nu alla har fått genom skatteverkets försorg är endast till för folkbokföringen och skatteverket.

Revisorns roll i Bostadsrättsföreningar

Lagändringen lagfördes att gälla från 1 november 2010 ,alltså revisionsplikt avskaffades för mindre aktiebolag . alltså gäller EJ bostadsrättsföreningar, ekonomiska föreningar etc.

Jag tycker för min del att det är mycket bra om föreningar har en icke medlem som revisor, då vet styrelsen att deras förvaltning granskas ordentligt ävenledes som föreningens siffror av en opartisk person
.


Slopad revisionsplikt för Ditt Aktiebolag

Om ditt bolag uppfyller minst två av fölkande krav,
< högst 3 anställda
< högst 1,5 millioner kronor i balansräkningen
< högst 3 miljoner kronor i nettoomsättning
krävs det ett aktivt beslut av bolagsstämman och en ändring av bolagsordningen för att ditt bolag ska kunna ta bort revisorn.
Och för att företaget skall slippa revision innevarande år krävs det att ändringen ör registrerad hos Bolagsverket senast den sista dagen på räkenskapsåret.
Du kan lätt gå in på Bolagsverkets hemsida och finna vägledning för denna ändring i bolagsordningen.

PRISBASBELOPP 2019

Regeringen har nu fastställt prisbasbeloppet för år 2019 till 46 500, tusen kronor högre än året före.
Prisbasbeloppet används bl.a. för beräkning av bilförmånsvärdet, maximalt skattefritt traktamente samt gränsen för avdrag för inventarier av mindre värde. 

TIDNINGEN BO RÄTT

Ta chansen att få nämnda tidning direkt till styrelsens alla mailadresser GRATIS. Tidningen är ett utmärkt komplement för alla informationer som gäller bostadsrättsföreningar månadsvis.
www.tidningenboratt.se

ROTAVDRAG 
 
Skatteverket har nu förenklat ansökan och utbetalnings systemen:
Skall du som medlem anlita hantverkare för att kunna utnyttja detta avdrag, så finns det nu en ny internettjänst där Du kan få vetskap om hur mycket Du tex redan utnyttjat etc.
Vidare så har skatteverket även gjort det lättare för företagen som skall erhålla betalningen av skatteverket, se mer på deras hemsida.

Gå in på denna länk och läs mer vad som kan ingå:
      www.skatteverket.se 

FASTIGHETSAVGIFT ( f.å inom parentes )

För inkomståret 2019, vet vi redan nu att det fasta maxbeloppet för småhus höjs till          8 049 kronor (7 812) .  
Men om 0,75 procent av  taxeringsvärdet på bostadsbyggnaden och tillhörande tomtmark ger dig en lägre avgift, ska den i stället tillämpas.

Flerfamiljshusen betalar kronor 1 377 kronor (
1 337/lägenhet)  för kalenderåret 2019
.
Dock skall dessa avgifter ej överstiga 0,3% av  taxeringsvärdet.
Lokaler betalas fortsättningsdvis med 1% i fastighetsskatt på taxeringsvärdet.

Nybyggda hyreshus med värdeår 2012 och senare betalar ingen fastighetsavgift för de första 15 åren.


ARVODEN TILL STYRELSELEDAMÖTER I AB

skall bolagsstämman numer bestämma det totala arvodet samt hur detta skall fördelas mellan styrelsen.


MOMS o SKATT

Ska betalas varje månad senast den 12:e. (vid månadsredovisning)

BOLAGSVERKET ELEKTRONISERADE HANDLINGAR

Även detta företag är på gång att gå in i IT-världen. Det föreslås
iallafall nu i en propemoria från Justitiedepartementet. Meningen är
då att årsredovisningar, bolagsändringar etc skall kunna lämnas via
den median.

Gå in på deras hemsida för en snabb koll, adress se ovan.

                                  ====

Ha det gott nu i snön och ta vara på solglimtarna

        Christina   -   Jessica