ÖSBYDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Bildades enligt anläggningsbeslut 1993-12-08. Föreningen ligger i Ösbydalen i Gustavsberg, i Värmdö Kommun.

Enligt gällande anläggningsförrättning skall samfälligheten:

- sköta och underhålla de större gemensamma vägarna i Ösbydalen, som: Ösbydalsvägen, Ösbyvägen, Ösbytorpsvägen, del av Rödhakevägen, del av Strömstarevägen, del av Flugsnapparvägen, gångväg från Skärgårdsvägen till Ösbytorpsvägen, anslutande gångväg mot Hackspettsvägen samt gatubelysningen på dessa vägar.

- sköta och vårda grönmarken på ett sådant sätt att naturvärdena kan bibehållas i största möjliga sträckning,

- ombesörja städning, röjning av buskar o sly, ta bort nedfallna träd inom grönmarken,

- ta skälig hänsyn till allmänna ledningar (el, tele, kabel-TV, vatten och avlopp) som finns inom samfällighetens områden.

Alla fastighetsägare i Ösbydalen är medlemmar i Ösbydalens samfällighetsförening och skyldiga att betala en avgift till samfälligheten. Avgiften storlek bestäms av andelstalet. Andelstalet finns angivet i den debiteringslängd som är registrerad hos Lantmäteriet och avgiften används till att betala underhållskostnaderna för de gemensamma anläggningarna.

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

Föreningen skall kalla till ordinarie stämma senast under maj månad varje år, och stämman skall avhållas under samma månad.

Eventúell motion till nämnda stämma skall vara styrelsen tillhanda senast under mars månad.

Avgift, enligt på stämma fastställd debiteringslängd, utdebiteras med årlig förfallodag den 30 juni. Utdebitering sker enligt förelagd inkomst/utgiftsstat och fördelas enligt fastigheternas andelstal i föreningen.

Webbutveckling av Canvio Webbyrå »
Webbsida och cms-verktyg från Canvio Webbyrå