- Redovisningsbyrå verksam i Gustavsberg i Värmdö
Ingarö Kontorstjänst AB
Odelbergs Väg 9
134 40 Gustavsberg
Tel: 08-570 300 99
Fax: 08-570 300 89

Integritetspolicy - GDPR

GDPR

Integritetspolicy

Personuppgiftsansvar.

Ingarö Kontorstjänst AB, 556305-0193, Odelbergs väg 9 B, 134 40 Gustavsberg

Vi arbetar till stor del med Ekonomisk förvaltning för bostadsrätts- samfällighets- och vägföreningars på uppdrag genom avtal med föreningarna, och lämnar här vår integritetspolicy som då absolut gäller alla medlemmar/boende i dessa föreningar, likväl som dess styrelser.

Din integritet är viktig, och vi ansvarar, genom Ingarö Kontorstjänst  AB, för den personliga information som du förser oss med. För att du som kund ska känna dig trygg så beskriver denna personuppgiftspolicy hur Ingarö Kontorstjänst AB behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter.

Bakgrund

Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, ditt personnr, din e-postadress, telefon nummer eller en lägenhets/fastighets beteckning.,

När personuppgifter behandlas har den personuppgiftsansvarige en skyldighet att lämna viss information till de registrerade. Med anledning av redovisningsuppdraget vi innehar kommer personuppgifter att behandlas av redovisningsbyrån.

Ingarö Kontorstjänst AB:s behandling av personuppgifter

Redovisningsbyrån behöver ha tillgång till vissa personuppgifter för att kunna utföra redovisningsuppdraget i enlighet med tillämpliga lagar och regler samt god redovisningssed.

Redovisningsbyrån kommer att behandla personuppgifter som erhålls från kunder, dess anställda, Skatteverket, Bolagsverket eller allmänt tillgängliga källor, för att utföra och dokumentera redovisningsuppdraget. Personuppgifterna kommer att behandlas i enlighet med gällande rätt. Sådan behandling är nödvändig för att fullgöra redovisningsbyråns rättsliga förpliktelser.

För dessa ändamål kommer Ingarö Kontorstjänst AB att behandla information som kan innehålla personuppgifter, såsom rapporter, löner, deklarationer, styrelseprotokoll, utdrag ur lägenhetsregister och andra dokument som härrör redovisningskunden och dess verksamhet. De kategorier av personuppgifter som kan komma at behandlas är bl.a;

a)    - Kontaktuppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

b)    - Uppgifter om anställning som anställningsnummer, arbetsuppgifter, anställningstid, lön

c)    - Uppgifter om hälsa och frånvaro, tex läkarintyg och uppgifter om sjukfrånvaro, tjänstledighet   och föräldraledighet.

d)    - Personnummer

e)    - Uppgifter om ekonomiska förhållanden som ekonomiska rapporter, bankkontouppgifter,   uppgifter om lön och andra förmåner, försäkringsuppgifter och uppgift om   registreringsnummer för tjänstebil, lägenhetsnummer i bostadsrättsförening, eller   fastighetsbeteckning

f)     - Uppgifter om försäkringar och pension, eller

g)    - Andra kategorier av personuppgifter som behövs till följd av att följa god redovisningssed   och lagar och regler.

Säkerhet vid behandling av personuppgifter

All behandling av personuppgifter omfattas av lagstadgad tystnadsplikt. Redovisningsbyrån system och organisation är ordnad så att obehöriga personer inte har tillgång till personuppgifterna. Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av Ingarö Kontorstjänsts system som hanterar personuppgifter. Personuppgiftsbiträden och underbiträden ska följa Ingarö Kontorstjänst  interna informationssäkerhetspolicy

Som personuppgiftsansvarig har Ingarö Kontorstjänst ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såtillvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa. 

Lagring av personuppgifterna

Personuppgifterna kommer att sparas under pågående avtalsperiod och i minst 7 år från utgången av det kalenderår då avtalet upphör i enlighet med tillämpliga lagar och regler, såsom Bokföringslagen, Aktiebolagslagen, Årsredovisningslagen , lagen om Ekonomiska föreningar samt god redovisningssed.

Personuppgiftsbiträden till Ingarö Kontorstjänst  AB

Ingarö Kontorstjänst  använder personuppgiftsbiträden till program och molntjänster. Vi förbinder oss att ha personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga personuppgiftsbiträden samt att dessa personuppgiftsbiträden förutom att följa GDPR även följer Ingarö Kontorstjänsts krav på integritet, tillgänglighet och säkerhet.

Överföring av information

Ingarö Kontorstjänst och dess personuppgiftsbiträden sparar sin information inom EU. Bokföringsdata sparas i Sverige eller av Skatteverket godkänt land. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part..

 Ändringar av denna personuppgiftspolicy

Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy skickas ut till kund.

 

Som registrerad hos Ingarö Kontorstjänst AB har du följande rättigheter:

·         Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss.

·         Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.

·         Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar:

– Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.

– Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.

– Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.

– Om personuppgifterna har behandlats olagligt.

 

·         Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

·         Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.

Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via telefon 08-570 30099  eller via e-post; stina@ingarökontor.se